Lunden

Om kunstverket

Parken Lunden som ligger til høyre for Nordlandet kirke, ble gitt som gave fra kjøpmann Niels R. Parelius til folket for 141 år siden. Tanken om en kirke på Nordlandet hadde vært drøftet i flere år, helt siden 1850-årene.
I Christiansunds bystyre den 19. desember 1872 ble det besluttet at det skulle bygges kirker både på Nordlandet og på Kirkelandet, men det ble ikke bestemt noe om hvem som skulle bygges først. Det er kanskje dette vedtaket om en kirke på Nordlandet, som også ligger til grunn for at Niels R. Parelius bestemmer seg for å gi denne gaven til folket og i det tinglyste gavebrevet gir han uttrykk for sine tanker omkring gaven: Undertegnede Kjøbmand Niels R. Parelus opretter herved saadant Gavebrev: Det talrige Besøg af Byens Indvaanere, som jeg saa at sige daglig har havt om Sommeren i mit lille Parkanlæg, har overbevist mig om, at man yder Pladsen og vist med Savn vilde undvære den om min Eftermand skulde finde for godt at nægte Adgang eller endnu verre om Træerne skulde ødelægges eller ryddes bort forbedre at nyttiggjøre Enget, hvilket man nylig saa blev Tilfældet med Politimester Bendiksens Løkke. Parkens Udstrækning sees af det Kart over samme, som jeg har ladet optage og som hermed følger, idet desuden bemærkes, at den mod Syd og Øst er omgivet af Stengjærde mod Nord støder den til Veien og med Vest begrændses af min Have.- Imidertid forbeholder jeg mig og senere Eiere af min Gaard Nr. 283 paa Nordlandet Retten til at høste Græsset i Parken og til at benytte de paa Tegningen afprikkede Pladse som Blege og Tørreplads ligesom og at utvide Haven mod Nord ved Indhægning af Stykket mellem Haven og Veien. Hvis Kommunen ikke maatte holde Parken vedlige eller Parken ved Ildebrand eller annen Ulykke maatte ødelægges uden at Plantningen paa ny foregaar, skal Grunden tilfalde Eieren av min ovennævnte Gaard. Kommunen har saaledes ikke Ret til at benytte Arealet uden som Park. Af Hensyn til Brugen af Stempelpapir har jeg verdsatt den overdragne Ret til 200 Sp. Christiansund den 17. Mai 1873. Niels R. Parelius Til vitterlighed: Jac. Gram-Parelius. P. W. Petersen. I mai 1956 foretar byingeniør A. Røkkum og bygartner W. Kristoffersen en befaring i Lunden, muligens den første etter krigens herjinger. Christiansunds Byselskap fikk ansvaret for vedlikeholdet av parken. Barbermester Fjellberg forteller i en avisartikkel at det på Nordlandet var en parkkomite bestående av interesserte som tok seg av Lundens vedlikehold. Som formenn husker han Rasmus Krogh, Albert Iversen og Kristoffer Iversen. Fjellberg selv har også vært med i denne komiteen og sørget ofte for de nødvendige pengemidler. Han gikk rundt med liste og tegnet bidrag. Noe kommunalt tilskudd kunne han ikke huske.

Relaterte artikler