Dalen gård

Om kunstverket

Dalen Gård er vedtaksfredet av Riksantikvaren og eies i dag av Kristiansund kommune.

"Øvre Fosenvågen", som var det opprinnelige navnet, ble startet som et løkkebruk på 1780-tallet av Walter Miln (1749- 1799). Den første tiden var det ingen som bodde på stedet, som da bare bestod av en låve med fjøs. Gården fungerte som et løkkebruk, og det var i sin tid flere av disse beliggende rundt byen. I en tid med lite utviklet infrastruktur mellom by og land spilte disse brukene en viktig rolle som matforråd til byens befolkning.

I begynnelsen på 1800-tallet kom gården i familien Knudtzons eie. Hele stedet ble da kalt Knudtzondalen, og selve gården fikk navnet Dalen gård. I årene 1808-1810 ble det drevet nydyrking og grøfting på gården. I samme tidsrom ble huset som Walter Miln hadde hatt i byen flyttet og satt opp her. Våningshuset stod først i nord-sør retning, men ble ca. rundt 1870 dreiet 90 grader, mest sannsynlig av værmessige årsaker.

I 1846 solgte Nicoaly Heinrich Knudtzon gården til Hans Larsen Dahl for 4000 riksdaler. Etter datidens målestokk var Dalen en ganske stor gård med 17 melkekyr, 1 okse og 3 hester.

I 1853 forpaktet Dahl gården til lærer og handelsborger Iver Hansen. Hansen startet serveringssted med dansetilstelninger på gården, noe som gjorde Dalen til et populært utfartssted på søndagene. Dette var imidlertid ikke populært hos prost Folkmann Schaanning. Han klagde til biskopen og samme år ble Hansen forflyttet til Røros som lærer og klokker. Dahl fikk økonomiske problemer og solgte gården til surnadalingen Gregorius Aune i 1853.

To år senere kjøpte sambygdingen Jon Pedersen Glærum Dalen gård og flyttet til byen. I 1883 overtok sønnen, Peder, gården. Han drev den til 1921, da Jon Glærum ble driver. Hans sønn Per ble den siste som drev stedet, som på folkemunne da ble kalt Glærumgården.

I 1952 eksproprierte kommunen all dyrka marka fra gården, for å bygge idrettsanlegget Atlanten stadion. Om lag i 1970 avsluttet Glærum gårdsdriften etter at utbyggingen i Folkeparken gjorde det umulig med videre drift. I 2004 eksproprierte kommunen resten av eiendommen.

I 2013 ble gården vedtaksfredet av Riksantikvaren. At det midt i en by finnes et komplett gårdsanlegg (løkkebruk) i form av et rekketun med totalt 6 bygninger er ganske unikt.

I 2016 ble Dalen Gård Venneforening stiftet. Venneforeningen har en driftsavtale med kommunen og har lagt ned en stor innsats i skjøtsel og vedlikehold av bygningsmassen.

Hvis du er interessert i mer om historikken til Dalen gård finner du det ved å følge lenken under til en artikkel på Kristiansund kommunes nettsider.

Her kan du lese mer om historikk, detaljer og beskrivelser rundt Dalen gård.

Relaterte artikler